Orientačná ponuka

Archa Domov seniorov SNAŽÍME SA PRIDAŤ ROKOM ŽIVOT 

 

Cesta: Titulka > Poskytované sociálne služby

 

Poskytované sociálne služby

DSA
 
 
 
Domov seniorov ARCHA  poskytuje nasledovné sociálne služby: 
Zariadenie pre seniorov (celoročná pobytová forma)

Kapacita: 83 miest


Prijímateľom zariadenia sa poskytuje:

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

- sociálne poradenstvo

- sociálna rehabilitácia

- ubytovanie 

- stravovanie

- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 
- osobné vybavenie
- úschova cenných vecí 

- záujmová činnosť


Zariadenie opatrovateľskej služby (pobytová forma trvajúca  max. 6 mesiacov v jednom kalendárnom roku) 

Kapacita: 24 miest (
napr. po pobyte v nemocnici, v čase zhoršeného zdravotného stavu alebo je akýsi mostík ak v zariadení pre seniorov nie je možnosť poskytnúť starostlivosť a jej potreba je nevyhnutná)

Prijímateľom zariadenia sa poskytuje:

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

- sociálne poradenstvo

- sociálna rehabilitácia

- ubytovanie 

- stravovanie

- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 
- úschova cenných vecí 


Denný stacionár (ambulantná (denná) forma)

Kapacita: 8 miest pre obyvateľov Bratislavy (poskytuje sa 
v čase, keď príbuzní pracujú alebo tým občanom, ktorí v snahe predchádzať patologickému starnutiu vítajú možnosti aktivizačných foriem pobytu
Prijímateľom zariadenia sa poskytuje:

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

- sociálne poradenstvo

- sociálna rehabilitácia

- stravovanie

- rozvoj pracovných zručností
- záujmová činnosťKomplexná zdravotná starostlivosť: 
  • 1x týždenne zmluvný všeobecný lekár
  • 1x týždenne psychiater, chirurg, internista
  • ošetrenie u iných odborných lekárov realizujeme v sprievode personálu alebo rodinných príslušníkov v nemocnici s poliklinikou na Kramároch
  • rýchla zdravotná pomoc, prípadne hospitalizácia


Prijímateľom sociálnych služieb v našom zariadení podľa záujmu prijímateľov zabezpečujeme:

• nákup a doručenie zdravotníckych a hygienických prostriedkov prijímateľom (nad rámec zákonnej úhrady zdravotníckych pomôcok na základe verejného zdravotného poistenia podľa požiadaviek a potrieb prijímateľa); 

• nákup a doručenie liekov predpísaných alebo odporučených ošetrujúcim lekárom;

• zabezpečenie pedikérskych a kaderníckych služieb;

(ďalej len "iné činnosti")

 

DSA zabezpečuje iné činnosti len na základe objednávky prijímateľa a v prípade zdravotníckych, hygienických prostriedkov a liekov aj vtedy, ak je to nevyhnutné v záujme prijímateľa. 

Za zabezpečenie iných činností DSA nepatrí suma úhrady. V prípade, ak prijímateľ za iné činnosti neuhradí priamo dodávateľovi iných činností, ale úhradu za iné činnosti vykoná za prijímateľa DSA, patrí DSA náhrada takto vynaložených skutočných výdavkov. 

Náklady na iné činností závisia od aktuálnej jednotkovej ceny zdravotníckych a hygienických pomôcok a liekov a ich množstva, prípadne od ceny prijímateľom objednaných pedikérskych a kaderníckych služieb podľa aktuálneho cenníka prevádzkovateľa poskytujúceho tovar alebo službu.

 Kadernícke služby: 10 - 20 €

Pedikérske služby: 10 €Poslanie a hlavná úloha pre všetky formy sociálnych služieb v DSA je vytvoriť bezpečné opatrovateľské zázemie tým obyvateľom, ktorí sa dostali do stavu sociálnej núdze a zabezpečiť adekvátnu pomoc pri riešení ich individuálnych problémov. 
 

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Poskytované sociálne služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies